صفحه اصلی يکشنبه 11 خرداد 1399
سامانه پیامک ۱۰۰۰۸۵۴۳ ارتباط با مدیر عامل سامانه های اداری
 آرشیومناقصات
کلمه کلیدی
:
از
تا
جستجو

آگهی فراخوان شرکت در مناقصه نظارت و پایش زیست محیطی

شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران - منطقه ویژه اقتصادی سهلان در نظر دارد (تهیه) گزارش ادواری نظارت و پایش زیست محیطی فاز احداث و بهره برداری و همچنین ارتقاء رده زیست محیطی موجود خود را در منطقه ویژه اقتصادی سهلان به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شنبه 9 آذر 1398

آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله ای (شماره1)

شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران _منطقه ویژه اقتصادی سهلان ،در نظر دارد خرید نصب و راه اندازی تجهیزات ایستگاه آب شیرین کن و سر چاهی واقع در فاز یک منطقه ویژه اقتصادی سهلان به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
سه شنبه 5 آذر 1398

آگهی واگذاری

آگهی واگذاری محل رستوران و آشپزخانه شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی منطقه ویژه اقتصادی سهلان تبریز بصورت اجاره
شنبه 12 اسفند 1396