صفحه اصلی شنبه 21 تير 1399
سامانه پیامک ۱۰۰۰۸۵۴۳ ارتباط با مدیر عامل سامانه های اداری

آرشیو آرشیوایمنی

شناخت کالای خطرناک و مواد شیمیایی2

(5253)

جمع آوری مطلب: روابط عمومی و امور بین الملل منطقه ویژه اقتصادی سهلان

چهارشنبه 29 مهر 1394

شعارهای HSE

(1810)

جمع آوری مطلب: روابط عمومی و امور بین الملل منطقه ویژه اقتصادی سهلان

شنبه 18 مهر 1394

اصول ایمنی و بهداشت کار

(1860)

جمع آوری مطلب روابط عمومی و امور بین الملل منطقه ویژه اقتصادی سهلان بر گرفته از مرکز تحقیق و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار منطقه جنوب غرب کشور:

شنبه 24 مرداد 1394

مديريت بهداشت حرفه اي و ايمني

(1804)

جمع آوری مطلب راوابط عمومی و امور بین الملل منطقه ویژه اقتصادی سهلان
OHSAS 18001:2007 Essentials & Documentation Training Course

شنبه 24 مرداد 1394

سیستم های مدیریتی ایمنی و بهداشت

(1934)

جمع آوری مطلب راوابط عمومی و امور بین الملل منطقه ویژه اقتصادی سهلان برگرفته از موسسه استاندار و تحقیقات صنعتی ایران

يکشنبه 18 مرداد 1394

شناخت کالای خطرناک و مواد شیمیایی1

(2526)

جمع آوری مطلب روابط عمومی و امور بین الملل منطقه ویژه اقتصادی سهلان:

يکشنبه 18 مرداد 1394

دستورالعمل ايمني عمومي در سازمان:

(2063)

كاركنان ملزم مي باشند بسته به مورد هر فعاليت خاص ، استفاده از پوشش ها و لوازم ايمني مورد نياز آن فعاليت را كه ممكن است عدم استفاده از آن سبب آسيب رسيدن به وي و يا كارش شود را مورد استفاده قرار دهد.

سه شنبه 13 مرداد 1394