صفحه اصلی سه شنبه 30 دي 1399
سامانه پیامک ۱۰۰۰۸۵۴۳ ارتباط با مدیر عامل سامانه های اداری

آرشیو مناقصات

آگهی مناقصه عمومی تجهیز دو باب ساختمان پست برق و کابل کشی زمینی مربوطه جهت افزایش ظرفیت شبکه موجود

آگهی مناقصه عمومی تجهیز دو باب ساختمان پست برق و کابل کشی زمینی مربوطه جهت افزایش ظرفیت شبکه موجود

(8)

شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران - منطقه ویژه اقتصادی سهلان در نظر دارد تجهیز 2 باب ساختمان پست برق و کابل کشی زمینی مربوطه جهت افزایش ظرفیت شبکه موجود در فاز 1 خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

چهارشنبه 5 آذر 1399
 آگهی فراخوان شرکت در مناقصه نظارت و پایش زیست محیطی

آگهی فراخوان شرکت در مناقصه نظارت و پایش زیست محیطی

(100)

شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران - منطقه ویژه اقتصادی سهلان در نظر دارد (تهیه) گزارش ادواری نظارت و پایش زیست محیطی فاز احداث و بهره برداری و همچنین ارتقاء رده زیست محیطی موجود خود را در منطقه ویژه اقتصادی سهلان به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

شنبه 9 آذر 1398
آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله ای (شماره1)

آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله ای (شماره1)

(115)

شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران _منطقه ویژه اقتصادی سهلان ،در نظر دارد خرید نصب و راه اندازی تجهیزات ایستگاه آب شیرین کن و سر چاهی واقع در فاز یک منطقه ویژه اقتصادی سهلان به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

سه شنبه 5 آذر 1398
آگهی واگذاری

آگهی واگذاری

(679)

آگهی واگذاری محل رستوران و آشپزخانه شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی منطقه ویژه اقتصادی سهلان تبریز بصورت اجاره

شنبه 12 اسفند 1396