صفحه اصلی يکشنبه 9 آذر 1399
سامانه پیامک ۱۰۰۰۸۵۴۳ ارتباط با مدیر عامل سامانه های اداری
تاریخ : چهارشنبه 18 شهريور 1394
کد 189

مسئولیت های ناشی از خسارات زیست محیطی

هدف طراحی نظام مسئولیتی ناشی از تجاوز به محیط زیست چنین بر می آید که قواعد مسئولیت مدنی سنتی در این راه کار آمد نیست و قانون مسئولیت مدنی در پاسخگویی به منافع و حقوق عمومی ناتوان است. زیرا در آن قانون، حقوق و اموال خصوصی مورد حمایت قرار گرفته است. بنابراین، درباره جبران و پیشگیری خسارت های زیست محیطی باید قوانین و مقررات حمایت از محیط زیست مراجعه نمود. با وجود این، قواعد سنتی مسئولیتی مدنی در مورد ارکان تحقق مسئولیت زیست محیطی، عوامل توجیه کننده آن و شیوه های جبران خسارت قابل استفاده است...