صفحه اصلی جمعه 7 مهر 1402
سامانه پیامک ۱۰۰۰۸۵۴۳ ارتباط با مدیر عامل سامانه های اداری
تاریخ : چهارشنبه 5 آذر 1399
کد 385

آگهی مناقصه عمومی تجهیز دو باب ساختمان پست برق و کابل کشی زمینی مربوطه جهت افزایش ظرفیت شبکه موجود

شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران - منطقه ویژه اقتصادی سهلان در نظر دارد تجهیز 2 باب ساختمان پست برق و کابل کشی زمینی مربوطه جهت افزایش ظرفیت شبکه موجود در فاز 1 خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران - منطقه ویژه اقتصادی سهلان در نظر دارد تجهیز 2 باب ساختمان پست برق و کابل کشی زمینی مربوطه جهت افزایش ظرفیت شبکه موجود در فاز 1 خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط (دارای حداقل رتبه 5 نیرو از سازمان برنامه و بودجه کشور) واگذار نماید.