صفحه اصلی دوشنبه 13 مرداد 1399
سامانه پیامک ۱۰۰۰۸۵۴۳ ارتباط با مدیر عامل سامانه های اداری

قوانین مناطق ویژه و آزاد

آئین نامه اجرائی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اق ...

شخص حقوقی دولتی و یا غیر دولتی که بنا به پیشنهاد دبیرخانه توسط شورای عالی تعیین
1394/06/19

قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی

به منظور پشتیبانی از فعالیت های اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بین المللی و تحرک
1394/06/19