صفحه اصلی پنجشنبه 10 خرداد 1403
سامانه پیامک ۱۰۰۰۸۵۴۳ ارتباط با مدیر عامل سامانه های اداری

مناقصه و مزایده

واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان شرکت انبارهای ع ...

نوع: مناقصه / شماره: 1400-02-02 / سازمان مرکزی: شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرک ...
1400/02/19

فروش ضایعات - شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی س ...

فروش ضایعات - شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی سهلان / نوع: مزایده / شماره: 01- ...
1400/02/06

آگهی مناقصه عمومی تجهیز دو باب ساختمان پست برق و ک ...

شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران - منطقه ویژه اقتصادی سهلان در نظر دارد ت ...
1399/09/05

آگهی فراخوان شرکت در مناقصه نظارت و پایش زیست محی ...

شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران - منطقه ویژه اقتصادی سهلان در نظر دارد ( ...
1398/09/09