صفحه اصلی پنجشنبه 14 اسفند 1399
سامانه پیامک ۱۰۰۰۸۵۴۳ ارتباط با مدیر عامل سامانه های اداری

مناقصه و مزایده

آگهی مناقصه عمومی تجهیز دو باب ساختمان پست برق و ک ...

شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران - منطقه ویژه اقتصادی سهلان در نظر دارد ت ...
1399/09/05

آگهی فراخوان شرکت در مناقصه نظارت و پایش زیست محی ...

شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران - منطقه ویژه اقتصادی سهلان در نظر دارد ( ...
1398/09/09

آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله ای (شما ...

شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران _منطقه ویژه اقتصادی سهلان ،در نظر دارد خ ...
1398/09/05

آگهی واگذاری

آگهی واگذاری محل رستوران و آشپزخانه شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی منطقه ویژه ...
1396/12/12