صفحه اصلی جمعه 17 ارديبهشت 1400
سامانه پیامک ۱۰۰۰۸۵۴۳ ارتباط با مدیر عامل سامانه های اداری

مناقصه و مزایده

فروش ضایعات - شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی س ...

فروش ضایعات - شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی سهلان / نوع: مزایده / شماره: 01- ...
1400/02/06

آگهی مناقصه عمومی تجهیز دو باب ساختمان پست برق و ک ...

شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران - منطقه ویژه اقتصادی سهلان در نظر دارد ت ...
1399/09/05

آگهی فراخوان شرکت در مناقصه نظارت و پایش زیست محی ...

شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران - منطقه ویژه اقتصادی سهلان در نظر دارد ( ...
1398/09/09

آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله ای (شما ...

شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران _منطقه ویژه اقتصادی سهلان ،در نظر دارد خ ...
1398/09/05